Margrethe-Kog Nord

Projektområde 1: Margrethe-Kog Nord (Se kort)
Projektområde 1 udgør den nordlige del af Margrethe- Kog og omfatter 248 hektar. Området ligger i det sydvestlige hjørne af Tønder Kommune mellem Emmerlev Klev og Vidåslusen vest for byen Højer.
Området var oprindeligt vadeflader og afgræssede forlands arealer. Da en stormflod i 1976 viste, at de ældre havdiger ikke kunne yde den nødvendige beskyttelse mod stormflod, blev der i 1981 bygget et nyt fælles tysk-dansk havdige fra Hindenburg-Dæmningen til Emmerlev Klev og på dansk side opstod den nye Margrethe-Kog på i alt cirka 1100 hektar. Områderne i kogen var herefter ikke længere påvirket af havets dynamik og saltvandspåvirkning og kunne dels udlægges til naturreservat og dels til landbrug. Vandløbet Vidå deler Margrethe-Kog i en nordlig og en sydlig del. Den nordlige del blev efter inddigningen kultiveret og kunstig afvandet med pumpning og har siden været benyttet til intensivt landbrug.
Projektområdet er afgrænset af det nye og det gamle dige samt en dæmning langs Vidå.

Få år efter den nye kog var etableret blev der fastlagt fredningsbestemmelser for hele kogen, som dog muliggjorde en intensiv landbrugsmæssig anvendelse af arealerne i projektområdet. De øvrige arealer i kogen uden for projektområdet blev begrænset til ekstensivt landbrug (græsningsareal) og natur.

Nuværende anvendelse.
Projektområdet anvendes i dag som intensivt dyrket landbrugsjord. Området har en høj dyrkningssikkerhed, idet det er kunstigt afvandet med en pumpestation, der pumper overskydende regn- og drænvand ud af området og over i Vidåen.