LIFE Wadden Sea Birds

Et LIFE projekt om etablering og forvaltning af fuglehabitater i det danske og tyske Vadehavsområde.

Formål med projektet

Vadehavsområdet er af international betydning for fugle og er samtidig tæt befolket og sårbart over for forhøjede vandniveauer på grund af klimaændringer. Hovedformålet med LIFE Wadden Sea Birds-projektet er at forbedre fuglenes levesteder i det danske og tyske Vadehavsområde. Bestandsovervågninger viser, at flere fuglearters antal og bevaringsstatus ikke er god. Indsatserne retter sig mod to Natura 2000-lokaliteter i Vadehavsregionen og har fokus på vadefugle og engfugle. Indsatserne søges gennemført med en multifunktionel tilgang, så bevarelse af fuglehabitater kombineres med opbevaring af regnvand for at reducere oversvømmelsesrisiko.

Lokaliteter

Der arbejdes med 2 projektområder indenfor følgende Natura 2000 områder:
SPA DK009X060 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen (område 1)
SPA DE0916491 Ramsar-Gebiet S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete (område 2)

Projektets partnere

Tønder Kommune, Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein, Nationalpark Vadehavet, Den Danske Naturfond, Naturstyrelsen Vadehavet.

Tidsplan

Projektperioden er fra 1. september 2020 til 31. august 2026.

Projektøkonomi

Projektets totale økonomi er på ca. 9,3 mio €. EU bidrager med 60% og resten afholdes af parterne med tilskud fra 15. Juni Fonden.