Fuglearter

Projektets fuglearter

Projektområderne i Rikkelbøl Kog og Margrethe-Kog nord er udpeget som fuglebeskyttelsesområder og indgår i et netværk af beskyttede naturområder i EU, de såkaldte Natura2000-områder. Natura2000 områderne skal bevare og beskytte vilde dyre- og plantearter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Når et område er udpeget som fuglebeskyttelsesområder indebærer det, at der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige fuglearter, som området er udpeget for.

Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande. Hvis arternes bevaringsstatus ikke er opfyldt, skal der gøres en aktiv indsats for at genoprette naturen og levesteder for de udpegede arterne i området.

Grundlaget for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer. Planerne fastlægger de fuglearter, der er i spil.

LIFE Wadden Sea Birds sigter på områdets udpegede fuglearter, men understøtter også andre fuglearter. En liste med projektets fuglearterne og deres bevaringsstatus.