Aktiviteter

Projekternes aktiviteter gennemføres i et samarbejde mellem projektets partnere.

Forberedende aktiviteter
• Forhandling med lodsejere om jordfordeling i område 1 (Margrethe-Kog Nord).
• Biologiske og tekniske undersøgelser. Kortlægning af biologiske værdier, trusler og beskrivelse af løsninger til specifikke bevaringsværker og multifunktionalitet.
• Detaljerede tekniske undersøgelser og udarbejdelse af tekniske dokumenter vedrørende de specifikke restaureringstiltag, multifunktionel anvendelse og besøgsfaciliteter.
• Godkendelsesprocedurer og udvælgelse af tjenesteudbydere.
• Udarbejdelse af en forvaltningsplan for områderne.
• Planlægge prædationskontrol, herunder inddragelse af jægere for at reducere bestanden af de rovdyr, der er en trussel mod jordrugende fugle.
• Inddrage eksperter i forhold til restaurering og ekstensivering af dyrkede marker, fugles fødegrundlag, rovdyrkontrol samt rekreative og multifunktionelle muligheder.

Jordfordeling, arealerhvervelser og sikring af rettigheder
• Gennemførelse af en jordfordeling i projektområde 1 i samarbejde med lodsejerne og Den Danske Naturfond.
• Evt. sikring af rettigheder ved udbetaling af kompensation for ændret arealanvendelse, tinglysning af naturbevarende servitut mv.

Konkrete restaureringstiltag
• Forbedringer af fuglelevesteder. Der gennemføres forskellige landskabstilpasning inklusive såkaldte vadeskrab (afrømning af overjord), småsøer, fugleøer og relativt tørre forhøjede partier. Indføre midlertidig udpining af jorden, jordbearbejdning og udplantning(podning) af hjemhørende vegetation.
• Forbedret hydrologi (område 1). Ophør af afvandingspumpning, tilbageholdelse af nedbør, blokere drænafløb, reprofilering af grøfter/siltgrave til ”blå” overgangszoner, samt mindre afværgeforanstaltninger for tekniske faciliteter.
• Græsningsfaciliteter og strategisk klipning af vegetation. Kvæghegn, ly, elektricitet og drikkefaciliteter og efterfulgt af afgræsning.
• Prædationskontrol udføres på forskellige måder fx kunstgrave, fælder, rydninger af eventuelle træer.
• Område 1 indrettes endvidere til en multifunktionel anvendelse, så det med etablering af indløbsfaciliteter kan benyttes som oversvømmelsesområde under sjældne stormflodshændelser i det nærliggende vandløb Vidå.

Overvågning, formidling m.v..
• Der vil blive udført basis- og effektundersøgelser af forekomst af fuglearter, fugle
levesteder, næringsstof- og kulstofomsætning, vandstande og af prædationskontrollen.
• Socioøkonomiske effekter vil blive demonstreret ved brug af indikatorer som øget beskæftigelse, produktion af lokale fødevarer, rekreation, betydningen af jordfordeling, vigtigheden af multifunktionalitet.
• Projektets effekt på økosystemtjenester vil blive demonstreret ved hjælp af indikatorer som fx næringsstofomsætning, klima, vandregulering, arealanvendelse, rekreation, uddannelse, genetiske ressourcer og bekæmpelse af invasive arter.

Forventede resultater
Projektets forvaltningsaktiviteter forventes at resultere i følgende:
• Permanent ekstensivering af 248 ha landbrugsjord;
• 174 ha jord genoprettet med åbne vandflader, sump eller våde enge og med god vandkvalitet baseret på nedbør.
• Landskabsmodellering for at skabe tilstrækkelige fuglehabitater: 10 km flade grøfter og overgangszoner mellem vådt og tørt terræn og 10 småsøer, 10 vadeskrab og 5 rovdyrfrie øer;
• 74 ha våde til tørre enge;
• 248 ha med yngle-, føde- og rastesteder for beskyttede fugle*(note eller faktaboks.)
• Reduktion af næringsstoffer, podning med hjemmehørende vegetation samt afgræsning på op til 248 ha (afhængig af fugtighed).
• Intensiv rovdyrkontrol ved at fjerne træer og etablere 4 kunstige rævegrave, 2 fælder samt opsporing med infrarød drone.
• Projektområde 1 (Margrethe-Kog Nord) restaureret for at understøtte opnåelsen af gunstig bevaringsstatus for 11 målrettede fuglearter*
• Projektområde 1 etableres til opbevaring af regnvand under sjældne (> 100 år) vinterstorm vandstandshændelser i det nærliggende vandløb Vidå til gavn for digernes sikkerhed. Derudover lagrer vådområderne kulstof og reducerer kvælstofudvaskning (11 t N / år);
• I Projektområde 2 (Rikkelsbøl Kog) forbedret bevaringsstatus for 7 målrettede fuglearter*, idet aktioner også gavner andre arter på bilag I og II til fugledirektivet;
• Projekternes biologiske og socioøkonomiske indvirkning og indvirkningen på økosystemtjenester overvåges for begge projektområder;
• Specifikke aktiviteter hjælper med at replikere og overføre projektmetoden til andre steder. Projektet vil øge offentlighedens bevidsthed om Natura 2000-netværket. En forvaltningsplan for hvert websted understøtter projektaktiviteternes bæredygtighed efter LIFE.

*Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer) forpligter EU's medlemslande til at bevare udvalgte fuglearter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. Liste over fuglearter projektet rettes sig mod fremgår her